Sorry, this vacancy is now closed and applications can’t be submitted!

Carers Trust Trustee (Wales)
Carers Trust

Job Description

CARERS TRUST TRUSTEE VACANCY

Carers Trust is the leading UK wide charity for the nation’s 7 million unpaid carers. We are a growing and forward thinking organisation with ambition to extend our reach and services so that, with our Network Partners, we can increase the services, and programmes we provide for children, young people and adults who care, unpaid, for a family member or friend. The number of carers is increasing significantly, with 3 in 5 of us likely to become a carer at some point in our lifetime. Carers save the UK economy over £132bn every year and act as a main support to our stretched health and social care systems.

We are seeking a committed, motivated and highly skilled Trustee to enhance our dynamic, experienced growing Board of Trustees. You will represent the interests of our work in Wales and be a link between the UK Board and our Wales Committee. You will be able to demonstrate:

  • an understanding and commitment to the needs of unpaid carers
  • an ability to play a key role in the continued growth and success of Carers Trust
  • experience of and skills in HR including an understanding of behavioural and cultural change.

You will play a vital role in the oversight of the charity ensuring that it delivers against its charitable objectives, is financially sustainable, has strong governance and safeguards the name and values of the organisation. We welcome applications for those who have experience of a caring role.

Please see the recruitment pack below for more information. To apply we would need an up to date CV and a covering letter to say why you would like to take up this role.

The closing date for applications is 10 December 2019.

The shortlist of candidates will be determined in the following week and candidates will be invited for interview with our Nominations Committee on 18 December.

Trustees are required to attend quarterly Board meetings in London and are expected to attend key organisational events, such as our annual reception with our President HRH The Princess Royal. The successful candidate will be required to sit on the Wales Committee and attend their quarterly meetings. They may also be asked to sit on one of the charity’s other governance Committees. Overall the expected amount of time which will be devoted to the charity will be circa 15 days a year.

While this role is not remunerated, Trustees will receive reimbursement for reasonable expenses incurred during work on behalf of Carers Trust.

SWYDD WAG YMDDIRIEDOLWR YMDDIRIEDOLAETH Y GOFALWYR

Ymddiriedolaeth y Gofalwyr yw elusen fwyaf blaenllaw y DU ar gyfer ei 7 miliwn o ofalwyr di-dâl. Rydym yn sefydliad blaengar sy’n tyfu ac sydd â dyhead i estyn ein cyrraedd a’n gwasanaethau fel ein bod, gyda’n Partneriaid Rhwydwaith, yn gallu cynyddu’r gwasanaethau a’r rhaglenni rydym yn eu darparu ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion sy’n gofalu, yn ddi-dâl, am aelod o’r teulu neu ffrind. Mae nifer y gofalwyr yn cynyddu’n sylweddol, gyda 3 ym mhob 5 ohonom yn debygol o ddod yn ofalwr ar ryw adeg yn ein bywyd. Mae gofalwyr yn arbed £132bn y flwyddyn i economi’r DU, ac maen nhw’n un o brif gefnogwyr ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol sydd dan bwysau mawr.

Rydym yn edrych am Ymddiriedolwr ymroddedig, llawn cymhelliant a hynod fedrus i gyfoethogi ein Bwrdd Ymddiriedolwyr deinamig, profiadol sydd ar ei dyfiant. Byddwch yn cynrychioli buddiannau ein gwaith yng Nghymru, a byddwch yn gyswllt rhwng Bwrdd y DU a’n Pwyllgor Cymru. Byddwch yn gallu dangos:

  • dealltwriaeth ac ymrwymiad i anghenion gofalwyr di-dâl
  • gallu i chwarae rhan allweddol yn nhwf a llwyddiant parhaus Ymddiriedolaeth y Gofalwyr
  • phrofiad o adnoddau dynol, a sgiliau yn y maes, gan gynnwys dealltwriaeth o newid ymddygiadol a diwylliannol

Byddwch yn chwarae rhan hanfodol mewn gwaith goruchwylio’r elusen, gan sicrhau ei bod yn cyflawni ei hamcanion elusennol, ei bod yn ariannol gynaliadwy, ei bod yn cael ei llywodraethu’n gryf ac yn diogelu enw a gwerthoedd y sefydliad. Rydym yn croesawu ceisiadau oddi wrth y rheini sydd â phrofiad o rôl ofalu.

Gweler y pecyn recriwtio isod i gael mwy o wybodaeth. Wrth ymgeisio, byddai angen ichi gynnwys CV diweddar a llythyr esboniadol yn dweud pam yr hoffech gymryd y rôl hon.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Rhagfyr 2019.

Penderfynir ar y rhestr fer o ymgeiswyr yn yr wythnos wedyn a gwahoddir ymgeiswyr i gyfweliad gyda’n Pwyllgor Enwebiadau 18 Rhagfyr.

Mae gofyn i Ymddiriedolwyr fynychu cyfarfodydd chwarterol y Bwrdd yn Llundain, fel rheol, ac mae disgwyl iddyn nhw fynychu digwyddiadau allweddol y sefydliad, fel ein derbyniad blynyddol â’r Llywydd Ei Huchelder y Dywysoges Frenhinol. Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus eistedd ar Bwyllgor Cymru a mynychu ei gyfarfodydd chwarterol.  Mae’n bosibl y bydd gofyn iddyn nhw hefyd eistedd ar un o Bwyllgorau llywodraethu eraill yr elusen. Rhwng popeth, y disgwyl yw y bydd angen treulio rhyw 15 diwrnod y flwyddyn ar fusnes yr elusen.

Er nad oes tâl ar gyfer y rôl hon, bydd Ymddiriedolwyr yn derbyn ad-daliadau ar gyfer treuliau rhesymol a fydd yn codi yn ystod gwaith ar ran Ymddiriedolaeth y Gofalwyr.

Homepage - Carers Trust

Together we’re the people carers trust

Together, we’re making life better for every unpaid carer in the UK.

Carers Trust is a major charity for, with and about carers. We work to improve support, services and recognition for anyone living with the challenges of caring, unpaid, for a family member or friend who is ill, frail, disabled or has mental health or addiction problems. Our vision is that unpaid carers count and can access the help they need to live their lives.

take our survey

Help and support that carers trust

We provide a wealth of information online to help unpaid carers access the support they need.

Locally, our network of partners support carers throughout the UK, giving them access to help, advice and breaks from caring.

Find services near you


See what we’re doing around the UK

 

News and Views

Your help makes life better for thousands of unpaid carers

A donation to Carers Trust allows us to reach more of the UK’s hidden carers and provide the support they need to care for the people they love.

Help an unpaid carer